ul. Kukiełki 3A
02-207 Warszawa

+48 22 862 36 64
biuro@mededu.pl

Kategoria: OncoReview
Sortuj wg:
Domyślnie | Autor | Daty | Wyświetleń

Acute myocardial infarction in an elderly patient treated for lung cancer

OncoReview 2018; 3(31): 76-79. DOI: 10.24292/01.OR.0901018

Autorzy: Piotr Plecka

Streszczenie: Wzrost liczby pacjentów w wieku podeszłym stwarza konieczność wytyczenia nowych standardów postępowania onkologicznego dla tej grupy wiekowej. Opisano przypadek pacjentki w wieku podeszłym, która była leczona z powodu zaawansowanego miejscowo drobnokomórkowego raka lewego płuca. Ze względu na podejrzenie choroby wieńcowej, obecność nadciśnienia tętniczego oraz wiek chora została zakwalifikowana do leczenia systemowego według schematu KE (karboplatyna + etopozyd). Pod koniec wlewu karboplatyny pojawiły się elektrokardiograficzne cechy zawału serca i wysokie stężenia troponiny I. Leczenie przerwano, włączono typowe leczenie farmakologiczne. Po kilku dniach założono trzy stenty typu DES do tętnic wieńcowych. Ponownie podjęto próbę chemioterapii, ale według schematu PE (cisplatyna i etopozyd), po którym wystąpiły: niewydolność oddechowa, zespół lizy guza i pancytopenia. Wówczas zrezygnowano z terapii systemowej. Chorą napromieniono w obszarze guza i mózgowia. Pacjentka żyje 16 miesięcy od rozpoczęcia leczenia bez cech progresji choroby. Wobec braku onkologicznych standardów leczenia pacjentów w starszym wieku niezbędna jest indywidualizacja terapii w tej grupie wiekowej.

Abstract: There is a growing number of elderly patients, so it is necessary to create new standards of oncologic care for such individuals in order to provide them with the best possible treatment. An elderly woman was treated for locally advanced small-cell lung cancer. Due to the suspicion of coronary disease, arterial hypertension and age, anti-cancer treatment with carboplatin and etoposide was recommended. When carboplatin infusion came to a stop, signs of myocardial infarction in ECG as well as elevated levels of troponin I were reported. Originally, non-invasive treatment was introduced, but several days later three DES stents were placed in coronary arteries. An attempt was made to treat the patient with cisplatin and etoposide, after which respiratory failure, tumor lysis syndrome and pancytopenia occurred. That is why chemotherapy was discontinued at the time. The patient’s tumor area and brain was irradiated. 16 months later, she is still alive without signs of disease progression. New oncologic standards should be elaborated in order to ensure appropriate treatment for elderly patients.


Key words: myocardial infarction, carboplatin cardiotoxicity, elderly patients
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 71.64 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 657
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl

Cardio-oncology in Ukraine: experience at Strazhesko Institute of Cardiology

OncoReview 2018; 3(31): 65-69. DOI: 10.24292/01.OR.120918

Autorzy: Sergey Kozhukhov, Nataliia Dovganych, Ivan Smolanka, Olga Lyhyrda

Streszczenie: Terapie przeciwnowotworowe wydłużają życie pacjentów onkologicznych, lecz u niektórych z nich korzyści te niwelowane są przez powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego. Ich liczba wzrosła na skutek lepszej wczesnej wykrywalności kardiotoksyczności wywołanej przez chemio- i radioterapię. Z tego względu profilaktyka, wykrywanie i monitorowanie kardiotoksyczności oraz leczenie pacjentów onkologicznych narażonych na takie ryzyko i/lub mających współistniejące choroby układu krążenia jest bardzo ważnym nowym trendem na Ukrainie służącym poprawie klinicznych efektów leczenia. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty uzasadniające powołanie Oddziału Kardioonkologii oraz skromne doświadczenia autorów zdobyte podczas jego tworzenia.

Abstract: Anticancer therapies have extended the lives of patients with cancer, but for some, this benefit is tempered by cardiovascular complications. Their number is increasing as a result of an improvement in the early diagnosis of cardiotoxicity caused by chemo- and radiotherapy. Therefore prevention, detection, monitoring, and treatment of cancer patients at risk of cardiotoxicity with or without concomitant CV diseases are very important. Cardio-oncology is a new direction in Ukraine for improving clinical outcomes of cancer patients. This review aims to provide an overview of the rationale for setting up a Cardio-Oncology Unit and reflects our own experience establishing this service.


Key words: cardio-oncology, cardiotoxicity, cardiovascular risk factors
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 80 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 412
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl

Suspected ovarian cancer in a young patient with a congenital heart defect and a history of cardiac surgery and pacemaker implantation – difficult therapeutic decisions

OncoReview 2018; 2(30): 38-41. DOI: 10.24292/01.OR.040618

Autorzy: Kamila Kaźmierczak, Tomasz Stempniewski, Joanna Kufel-Grabowska, Błażej Nowakowski

Streszczenie: Rak jajnika jest drugim co do częstości, po raku trzonu macicy, nowotworem złośliwym żeńskich narządów płciowych. W 2015 r. w Polsce zanotowano 3735 zachorowań na raka jajnika i 2738 zgonów z jego przyczyny. Ponad 80% zachorowań rozpoznaje się u pacjentek po 50. r.ż., a zaledwie 6% przed 35. r.ż. W większości przypadków raka jajnika diagnoza jest stawiana, kiedy pojawiają się objawy kliniczne, a choroba jest już co najmniej miejscowo zaawansowana. Przedstawiony poniżej przypadek dotyczy bardzo młodej, 28-letniej chorej diagnozowanej z powodu guza w miednicy mniejszej, wodobrzusza oraz bardzo wysokiego stężenia markerów Ca 125 oraz HE 4. Obraz kliniczny oraz badania laboratoryjne i obrazowe pozwoliły na wysunięcie podejrzenia nabłonkowego nowotworu jajnika, który wymagał pilnej interwencji chirurgicznej ze względu na nasilające się objawy choroby. Przeprowadzony zabieg chirurgiczny był obciążony znacznie zwiększonym ryzykiem powikłań, ale ze względu na narastające objawy uznano go za konieczny. Pacjentka urodziła się z poważną, złożoną wadą serca, z tego powodu była poddana 2 operacjom kardiochirurgicznym, a także implantacji stymulatora, początkowo VVIR, a następnie DDD. Była także aktywnie leczona z powodu jatrogennego zakażenia HCV oraz niedoczynności tarczycy. Współpraca interdyscyplinarnego zespołu ginekologa, kardiologa oraz anestezjologa umożliwiła przeprowadzenie poważnej operacji ginekologicznej, która zakończyła się sukcesem. Pacjentka od 6 lat pozostaje pod stałą kontrolą onkologiczną i cieszy się dobrym zdrowiem.

Abstract: After uterine cancer, ovarian cancer is the second most common female reproductive tract malignancy. In Poland, in 2015, there were 3735 new cases and 2738 deaths from ovarian cancer. Over 80% of all cases are diagnosed in women aged over 50, whereas only 6% – before 35 years of age. Most cases are diagnosed, when clinical symptoms have already appeared, and the disease is at least locally advanced. The case presented below describes a very young 28-year-old woman with a tumour in the pelvis, ascites and very high Ca 125 and HE 4 levels. The clinical symptoms as well as laboratory and imaging tests were suggestive of epithelial ovarian cancer that required urgent surgery due to progression of the disease. The surgery posed a significant risk of complications, but owing to the deterioration of the patient’s condition it was considered necessary. The patient was born with a severe, complex heart defect, had undergone two cardiac surgeries, and had a pacemaker (first VVIR, then DDD). She was also intensively treated for iatrogenic HCV infection and hypothyroidism. A multidisciplinary team (a gynecologist, cardiologist and anesthetist) were behind the decision to carry out a major gynecological operation which ended with success. For the past 6 years, the patient has been under constant oncological follow-up and enjoys a good health.


Key words: ovarian cancer, congenital heart defect, Ca 125 marker, endometriosis
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 69.61 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 449
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl

Acute coronary syndromes in oncology: conservative or invasive strategies? Case study and literature review

OncoReview 2018; 1(29): 5-10. DOI: 10.24292/01.OR.260318

Autorzy:

Streszczenie: Przedstawiamy przypadek 70-letniego mężczyzny z rozpoznanym przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego i zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego, u którego wystąpił zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Przyczyną niedokrwienia było krytyczne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz zwężenie w obrębie prawej tętnicy wieńcowej. Początkowo pacjent został zakwalifikowany do leczenia zachowawczego, ale ze względu na nasilające się objawy niedokrwienia mięśnia sercowego podjęto decyzję o interwencji hemodynamicznej. Implantowano 2 stenty uwalniające lek i uzyskano poprawę kliniczną. Po tym leczeniu chory był rozważany jako kandydat do dalszej terapii przeciwnowotworowej. Niestety z powodu progresji raka pęcherza moczowego, niedokrwistości i krwawienia stan kliniczny pacjenta się pogarszał. Zgon nastąpił po miesiącu od interwencji kardiologicznej. Niniejsza praca oprócz opisu przypadku zawiera przegląd literatury dotyczący zagadnień związanych z leczeniem ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST u chorych na nowotwory.

Abstract: We present the case of a 70-year-old male patient with metastatic and castration-resistant prostate cancer as well as advanced bladder cancer, who suffered a non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI). The cause of ischemia was critical left main stem stenosis, and right coronary artery stenosis. Initially, the patient was qualified for conservative treatment, but due to the intensifying symptoms of myocardial ischemia, it was decided that a hemodynamic intervention was necessary. Two drug-eluting stents were implanted, leading to clinical improvement. Following the treatment, the patient was considered as a candidate for further anti-cancer therapy. Unfortunately, due to the bladder cancer progression, anaemia and haemorrhage, his clinical condition exacerbated, and the patient died about 1 month from the cardiac intervention. Apart from the case description, the paper includes a review of literature on the treatment of acute coronary syndromes without ST-segment elevation in cancer patients


Key words: cancer, acute coronary syndrome without ST-elevation, antiplatelet therapy
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 816.38 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 457
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl

The massive nodular cutaneous and soft tissues lesions of the right shoulder and the arm as the extramedullary manifestation of the advanced stage of multiple myeloma

OncoReview 2017; 4(28): 180-183. DOI: 10.24292/01.OR.201217

Autorzy: Arkadiusz Drobiecki, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Bartosz Garus

Streszczenie: Zajęcie skóry i tkanki podskórnej jako manifestacja szpiczaka mnogiego jest bardzo rzadkie. Przedstawiono przypadek kobiety z dużymi infiltracjami komórek plazmocytowych w tkankach miękkich i skórze okolicy prawego barku, które pojawiły się 2,5 roku od diagnozy szpiczaka mnogiego. W przypadku tym istnieje wyraźna korelacja pomiędzy powstaniem zmian guzkowych w tkankach miękkich i zasadniczymi zmianami kostnymi. Przyjęliśmy, że złamanie prawej kości ramiennej w przeszłości było początkiem rozsiewu komórek plazmatycznych do przyległych tkanek. Zmiany skórne wystąpiły w zaawansowanym stadium choroby. Mimo uzyskania całkowitej remisji w szpiku pod wpływem zastosowanej chemioterapii nastąpiła tylko nieznaczna regresja zmian skórnych. Choć podjęto intensywne leczenie (chemioterapia, radioterapia), pacjentka zmarła 7 miesięcy od pojawienia się pierwszych zmian skórnych.

Abstract: Cutaneous and soft tissue involvement is a very rare manifestation of multiple myeloma. We are describing a woman with the huge multiple plasma cells infiltrations of the soft tissues and the skin of the right shoulder and the arm that had occurred 2.5 years after the diagnosis of multiple myeloma. In the case of the described patient there is a distinct correlation between the appearance of the nodular lesions in soft tissues and the underlying osteolytic changes found in the skeleton. We assumed that the fracture of the right humerus in the past was the beginning of the plasma cells dissemination in the adherent tissues. The skin changes in our patient appeared in the advanced stage of multiple myeloma. There was only transient improvement of cutaneous changes after the chemotherapy, despite the complete remission of the underlying disease in the bone marrow. Despite of the intensive treatment (chemotherapy, radiotherapy) the patient died 7 months after the first appearance of the skin changes.


Key words: multiple myeloma, cutaneous involvement
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 390.4 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 386
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl